คณะกรรมการบริหารพรรค

1. พล.ต.อ เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (หัวหน้าพรรค)
2. ดร.สุวัตร สิทธิหล่อ (รองหัวหน้าพรรค)
3. ดร.เรวัต วิศรุตเวช (รองหัวหน้าพรรค)
4. นายวิรัตน์ วรศสิริน (รองหัวหน้าพรรค)
5. ชัชวาลย์ วาณิชย์ศรีรัตนา (เหรัญญิก)
6. นางสาว นภาพร เพ็ชร์จินดา (รองเลขาธิการพรรค)
7. พล.ต.ท. วิศณุ ม่วงแพรสี (นายทะเบียน)
8. นายวัชรา ณ วังขนาย (เลขาธิการพรรค)
9. ดร.ปิติพงศ์ เต็มเจริญ (โฆษกพรรค)
10. ดร.พิทักษ์ สันติวงษ์สกุล (ประธานสาขาภาคเหนือ)
11. นายวิทยา จันทเตมีย์ (ประธานสาขาภาคตะวันออกฉียงเหนือ)
12. นายสมหมาย บุญเฮง (ประธานสาขาภาคกลาง)
13. นายศุภชัย นาคสุวรรณ์ (ประธานสาขาภาคใต้)
14. ดร.จริน ศิริ (กบห.)
15. ดร.อนุกูล แพรไพศาล (กบห.)
16.นายธีรวิทย์ จารุวัฒน์ (กบห.)