อุดมการณ์

คำประกาศอุดมการณ์พรรคเสรีรวมไทย

"พรรคเสรีรวมไทยเป็นพรรคการเมืองที่ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ดำเนินกิจการทางการเมืองเพื่อความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวของคนในชาติ  มุ่งพัฒนาประเทศไปสู่ความเป็นผู้นำประชาคมอาเซี่ยนและสานสัมพันธ์กับประชาคมโลกโดยการขับเคลื่อนนโยบายพรรคที่ยึดถือเอาความต้องการของประชาชนเป็นฐานในการพัฒนาประเทศเพื่อให้ประชาชนมีความกินดีอยู่ดีอย่างยั่งยืน"